Accesare Pacient Accesare Medic
Rezultate Online

Programari
021 9901

G.D.P.R.

Publicat la data de 06-08-2019

Temeiul pentru prelucrarea datelor dvs. personale este unul legal, prelucrarea fiind necesara pentru furnizarea investigatiilor pe care dv. doriti sa le faceti în cadrul sistemului Centrului Medical Panduri sau pentru  derularea/ incheierea ?i executarea unui contract la care sunte?i parte sau pe care angajatorul dv. a înteles sa il deruleze cu subscrisa. Prin solicitarea dv. de a efectua investigatii in cadrul Centrului Medical Panduri va exprimati acordul ca datele dv sa fie preluate/prelucrate si stocate conform prevederilor legale specifice din domeniul sanatatii.

Va rugam ca inainte de efectuarea investigatiilor sa va informati daca investigatiile pe care urmeaza sa le efectuati indeplinesc conditiile de acreditare conform stadardelor dorite de catre dv., eventualele reclamatii ulterioare neputand fi luate in calcul.

In afara scopului pentru care au fost preluate, datele dv. pot fi prelucrate si din necesitatea de a respecta o obliga?ie legal? la care suntem supu?i, ce de exemplu in cazul raportarilor cu autoritatile competente in domeniul sanatatii, la derularea eventualelor controale derulate de catre autoritatile legale, în cazul cerin?elor contabile etc . Datele preluate urmeaza a fi stocate pentru perioada impusa de legile specifice din domeniul sanatatii. Centrul Medical Panduri nu prelucreaza datele in mod excesiv, nu externalizeaza catre terti neautorizati accesul la acestea, nu deruleaza campanii de marketing direct. In conformitate cu reglementarile specifice din domeniul sanatatii istoricul medical nu poate fi sters.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de Centrul Medical Panduri se doreste a fi facuta doar in scopul in care datele dv. au fost preluate, fara a fi prelucrate si pentru un scop secundar care este incompatibil cu scopul principal pentru care datele dvs. personale sunt ini?ial colectate. Dac? totu?i acest lucru se va întâmpla, intelegem sa va anuntam direct, iar daca acest lucru nu va fi posibil, anuntul se va face prin intgermediul site-ul companiei.

Datele colectate sunt adecvate, relevante ?i limitate la ceea ce este strict necesar pentru derularea actului medical/prestarea serviciului medical de catre Centrul Medical Panduri sau cele partenere. În cazul în care se intampla ca un client sa ofere în mod voluntar mai multe informa?ii (cum ar fi copii ale c?r?ilor de identitate), acestea sunt ?terse imediat iar informatiile colecatate vor fi folosite doar in scopul derularii actului medical/furnizarii servicului medical. Datele nu sunt folosite în alte scopuri, nici m?car în comunic?rile comerciale.

Incercam sa ne limitam prelucrarea datelor dvs. personale la o dimensiune, amploare ?i frecven?a care sunt necesare pentru scopurile procesarii si pentru indeplinirea scopului pentru care au fost furnizate. In cazul in care aplicati pentru o pozitie aflata in recrutare iar cv-ul dv nu se incadreaza profilului/pozitiei  aflate in recrutare, acesta va fi distrus fara a fi pastrat in baza de date pentru o eventuala noua pozitie. In situatia in care doriti sa va fie pastrat cv-ul si sa fiti contactati pentru o alta viitoare pozitie , va rugam sa specificati in mod clar si explicit acest lucru.

Datele dvs. personale sunt transferate de la ?i c?tre ter?e p?r?i care prelucreaz? datele personale în numele nostru respectiv in cadrul retelei de parteneri ai Centrului Medical Panduri. In functie de scopul pentru care ne-ati furnizat datele dv. acestea pot fi accesate de catre diverse departamente : contabilitate, vanzari, resurse umane, call center, laborator, Casele de Asigurari de Sanatate  Judetene sau cea Nationala, fiind stocate doar pe teritoriul Romaniei.

Dezvaluirea datelor dvs. personale catre împuternici?ii no?tri are la baz? contracte scrise sau un temei legal.

Daca în viitor va vom dezvalui datele personale unui alt destinatar, atunci v? vom informa despre momentul dezv?luirii ?i numele destinatarilor in mod direct, iar daca acest lucru nu este posibil, vom publica pe site-ul companiei informatiil enecesare.

Datele dvs. sunt localizate pe teritoriul Romaniei, nu transferam datele dvs. personale în ?ari din afara UE ?i SEE, ori catre o organiza?ie interna?ionala.

Protej?m prelucrarea datelor cu caracter personal împotriva amenin??rilor la adresa prelucr?rii. M?surile de securitate pe care le-am pus în practic? sunt de natur? a asigura protec?ia datelor dvs. cu caracter personal.

Ne asigur?m c? personalul nostru este responsabil pentru prelucrarea sigur? a datelor cu caracter personal. Control?m accesul la datele personale pe care le de?inem ?i control?m faptul c? numai persoanele care au dreptul de a accesa datele personale de?inute pot accesa aceste date si organizam sesiuni interne de discutii in legatura cu Protectia datelor cu caracter personal.

Ne asiguram ca accesul fizic neautorizat la datele noastre cu caracter personal este împiedicat ?i ca prevenim pierderea, distrugerea, deteriorarea ?i modificarea suportului de stocare a datelor personale.

Ave?i dreptul sa accesa?i datele dvs. personale. La cererea dumneavoastra vom confirma daca prelucram sau nu datele dvs. personale. Acest drept include numai datele personale care va privesc ?i nu este aplicabil cu referire la ter?i. De asemenea, dreptul se refera ?i la eventualele date pseudonime care pot fi în mod clar legate de dvs. Este foarte important si va comunicam pe acesta cale ca doar titularul are acces la propriul istoric medical sau eventuale investigatii medicale efectuate. In situatia in care sunteti in imposibilitatea de a va prezenta personal la unul din centrele MedLife pentru a formula o solicitare in acest sens, va rugam ca persoana desemnata de dv. sa aiba o procura valabila in acest scop, in caz contrar nu va putea primi informatiile solicitate. Cererile primite pe mail sau telefonic nu vor fi luate in calcul iar istoricul medical sau investigatiile medicale solicitate pe aceste canale de comunicare nu vor fi luate in calcul de catre companie. 

În cazul in care va confirm?m faptul ca va procesam datele personale, ve?i primi acces la acestea, daca solicita?i un astfel de acces. De asemenea, ve?i primi o copie a acestor date, daca solicita?i o astfel de copie.

Ave?i dreptul sa va opune?i prelucrarii datelor dvs. personale. Daca ve?i exercita acest drept vom înceta prelucrarea datelor dvs., dar în cazul în care prelucrarea are loc în baza unei obliga?ii legale (de exemplu raportarea cu /catre CAS, CNAS, psihiatrie, contabilitate etc.), aceasta prelucrare va continua. Daca exercita?i acest drept înainte accesarea serviciilor medicale in cadrul sistemului propriu, o astfel de obiec?ie va duce la imposibilitatea de a va furniza serviciile noastre, deoarece fara a va identifica in mod real  nu pute?i accesa serviciile din cadrul sistemului Centrului Medical Panduri.  În acest caz, veti fi anuntat de catre angajatii/colaboratorii Centrului Medical Panduri ca datele dvs. nu sunt procesate ?i nu veti putea accesa serviciile medicale in cadrul Centrului Medical Panduri. Nicio rambursare a eventualelor costuri achitate nu va fi aplicabila.

Ave?i dreptul la rectificarea datelor dvs. personale. Vom rectifica datele dvs. personale pe care le prelucr?m dac? acestea sunt inexacte sau incomplete ?i solicita?i recuperarea sau completarea lor.

Ave?i dreptul la ?tergerea datelor dvs. personale. La cererea dumneavoastra vom ?terge fara întârzieri nejustificate datele dvs. personale pe care le prelucr?m, dac? datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau va prelucr?m datele în baza unui interes legitim asupra caruia prevaleaza obiec?ia dvs. ?i nu exist? alt temei pentru prelucrare.

Pute?i trimite solicitarea dvs. referitoare la protec?ia datelor dvs. personale la adresa de e-mail: receptietriumf@cmpanduri.ro

Ve?i primi raspunsul nostru la solicitarea dvs. la adresa de e-mail pe care o indica?i sau, în absen?a unei indica?ii exprese, la adresa utilizata pentru a depune cererea. Cererea dvs. va fi tratat? în termen de 30 zile de la primire, cu excep?ia cazului în care este necesar un timp mai lung pentru a raspunde, caz în care va vom comunica eventuala întârziere.

Pentru mai multe informatii puteti apela la Autoritatea Na?ional? pentru Supravegherea Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal.

Daca intervine o modificare a acestei note de informare, noua versiune va fi publicata la aceea?i adresa web. Modific?rile nu sunt comunicate prin e-mail.

Suntem o entitate româneasc? ce ofer? servicii în România reziden?ilor din România, prin urmare legea aplicabil? este legea român?.

Aceasta nota de informare este elaborat? în temeiul Legii nr. 677/2001 (care implementeaz? Directiva 95/46/CE) ?i va fi in mod dinamic adaptata la prevederile Regulamentului General privind Protec?ia Datelor, aplicabil de la 25 mai 2018.

Va multumim pentru intelegere si va siguram pe acesta cale de tot suportul si disponibilitatea noastra de a implementa corect prevederile legale din domeniul sanatatii completate de prevederile legale mentionate in prezenta.